PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. Sissejuhatus

Reaktiiv Grupp OÜ, reg. kood 12091315, aadress: Kivisilla 4-10, Tallinn 10145, Eesti (edaspidi: vastutav töötleja), töötleb veebisaidil www.reaktiiv.com (edaspidi: veebisait) isikuandmeid, mis on saadud andmesubjektilt – veebisaidi kasutajalt (edaspidi: kasutaja).

Vastutav töötleja hoolitseb kasutaja privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest ning järgib kasutaja õigusi isikuandmete töötlemise seaduslikkusele vastavalt järgmistele kohalduvatele õigusaktidele: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprill 2016. aasta määrusele 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (määrus) ning teistele kohalduvatele privaatsust ja andmetöötlust puudutavatele õigusaktidele.

Privaatsuspõhimõtted kehtivad andmete töötlemisel sellest sõltumata, millises vormis ja/või keskkonnas kasutaja oma isikuandmeid esitab (veebisaidil, paberkujul või telefoni teel).

2. Vastutav töötleja ja tema kontaktandmed

Vastutav töötleja on Reaktiiv Grupp OÜ, reg. kood 12091315, aadress: Kivisilla 4-10, Tallinn, Harjumaa 10145, Eesti. Veebisait: reaktiiv.com telefon: +372 56928614.

3. Töötlemise eesmärgid

Kui kasutaja esitab vastutavale töötlejale oma isikuandmed, näiteks ees- ja perekonnanime, e-posti või postiaadressi, telefoninumbri, isiklikud teated jne, kasutades veebisaidi, e-posti või muud liiki posti, säilitab ja kasutab vastutav töötleja seda teavet, et täita või sõlmida vastavat teenuste osutamise lepingut.

Nimetatud andmeid on vastutaval töötlejal vaja töödelda kliendi tuvastamiseks, klientide teenindamiseks, avalduste ja pretensioonide läbivaatamiseks ja töötlemiseks, arvelduste haldamiseks ning samuti teistel lepingu sõlmimise või täitmisega otseselt seotud eesmärkidel.

4. Isikuandmete kategooriad

Isikuandmete kategooriad: ees- ja perekonnanimi, e-posti või postiaadress, IP-aadress, telefoninumber, teate või kirja sisu jne.

5. Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad

Andmeid avaldatakse neile vastutava töötleja töötajatele, kellele need on vajalikud otseste kohustuste täitmiseks ning vastava teenuste osutamise lepingu täitmiseks või sõlmimiseks.

Isikuandmete saamisel ja kasutamisel võib vastutav töötleja kasutada väliste teenusepakkujate teenuseid, kes järgivad vastavalt lepingule rangelt vastutava töötleja juhiseid ning keda vastutav töötleja enne teenuse kasutamist ja ka edaspidi pidevalt kontrollib.

6. Andmesubjektide kategooriad

Andmesubjektide kategooriad: vastutava töötleja praegused, endised ja potentsiaalsed kliendid.

7. Andmete edastamine väljapoole Eestit

Saadud andmeid võime edastada kolmandatele osapooltele, kes abistavad Vastutavat Töötlejat otseturunduses, veebisaidi haldamisel või veebisaidi funktsioonide väljatöötamisel. Kasutame veebireklaami tegemisel ka Google-it, Facebook-i ja teisi pakkujaid. Antud teenusepakkujate andmekaitsepõhimõtete, kogutavate andmete ja isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta saate lugeda teenusepakkujate kodulehel – https://www.facebook.com/policies/ads ja https://policies.google.com/technologies/ads.

8. Andmete säilitamise aeg

Kui andmete kaitsmise juhistes ei ole öeldud teisiti, kustutab vastutav töötleja isikuandmed hiljemalt kaksteist kuud pärast seda, kui kaob algne andmete säilitamise põhjus, välja arvatud juhul, kui ta on ka edaspidi juriidiline kohustus neid andmeid säilitada (näiteks raamatupidamise või kohtumenetluse jaoks).

9. Andmesubjekti õigus isikuandmetega tutvuda

Andmesubjektil on õigus kuu aja jooksul alates vastava päringu esitamise päevast tutvuda oma isikuandmetega.

Kasutaja võib oma õiguste kasutamiseks esitada päringu kirjalikult kohapeal vastutava töötleja juriidilisel aadressil (esitades isikut tõendava dokumendi) või e-posti teel, allkirjastades päringu digiallkirjaga.

Kui vastutav töötleja saab kasutaja päringu oma õiguste kasutamiseks, veendub vastutav töötleja kasutaja isikus, hindab päringut ja täidab selle vastavalt õigusaktidele.

Kasutajal on õigus saada õigusaktides sätestatud teavet enda andmete töötlemise kohta, tutvuda oma isikuandmetega, samuti nõuda vastutavalt töötlejalt nende täiendamist, parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist ning esitada vastuväide töötlemisele, kuivõrd need õigused ei ole vastuolus andmete töötlemise eesmärgiga (lepingu sõlmimine või täitmine).

Andmesubjektil ei ole õigus teavet saada, kui vastavalt õigusaktidele ei tohi seda avaldada riigi julgeoleku, riigikaitse, avaliku julgeoleku või kriminaalõigusega seotud põhjustel, samuti eesmärgiga kaitsta riigi finantshuve maksuasjades või tagada finantsturu osaliste järelevalve ja makromajanduslik analüüs.

10. Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Andmesubjektil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile aadressil Tatari 39, Tallinn. Andmekaitseinspektsioon võtab vastu ka e-kirju aadressil .

11. Andmekaitsespetsialisti kontaktandmed

Vastutava töötleja andmekaitsespetsialisti andmed:

Reaktiiv Grupp OÜ
Kvisilla 4-10, Tallinn, Harjumaa 10145, Eesti

KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

1. Veebisaidil www.reaktiiv.com (edaspidi: veebisait) kogutakse andmeid veebisaidi külastajate kohta, et tagada veebisaidi kvaliteet ning hinnata, kuidas veebisaiti paremaks muuta.

2. Vastutav töötleja, kes kogub veebisaidi külastajate kohta andmeid, on Reaktiiv Grupp OÜ, reg. kood 12091315, (edaspidi: vastutav töötleja).

3. Vastutava töötleja aadress: Kivisilla 4-10, Tallinn, Harjumaa 10145, Eesti, e-post: , telefon: +372 56928614.

4. Vastutav töötleja täiustab pidevalt veebisaiti, et parandada selle kasutamist. Seetõttu peame oluliseks koguda informatsiooni, et milline teave on veebisaidi külastajatele oluline, kui tihti nad seda külastavad, milliseid seadmeid ja brausereid nad kasutavad, millisest piirkonnast on nad pärit ja millist sisu nad kõige meelsamini loevad.

5. Vastutav töötleja kasutab Google Analyticsit, mis võimaldab tal analüüsida külastaja veebisaidi kasutamist. Google Analyticsi toimimise põhimõtete kohta on võimalik saada teada Google’i veebisaidilt aadressil https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Vastutatav töötleja kasutab kogutud andmeid, et paremini mõista veebisaidi külastajate vajadusi ja parandada vastutava töötleja poolt avalikustatud teabe kättesaadavust.

6. Server, milles majutatakse veebisaiti, võib salvestada külastaja saadetud päringuid (kasutatud seade, brauser, IP-aadress, juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg). Selles punktis nimetatud andmeid kasutatakse tehnilistel eesmärkidel, et tagada veebisaidi nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente. Selles punktis nimetatud andmete kogumise alus on vastutava töötleja õigustatud huvi tagada veebisaidi tehniline kättesaadavus ja terviklikkus.

7. Küpsised on väikesed failid, mille brauser salvestab iga kord, kui külastaja külastab veebisaiti, külastaja arvutisse sellises ulatuses, nagu see on määratud külastaja arvuti brauseri seadetes. Osasid küpsiseid kasutatakse selleks, et valida välja ja kohandada külastajale pakutavat teavet ja reklaame, lähtudes külastaja poolt varem vaadatud sisust, ning muutes nii veebisaidi kasutamise külastajale lihtsaks, mugavaks ja individuaalselt kohandatuks. Täpsemat teavet küpsiste ning nende kustutamise ja haldamise kohta leiate veebisaidilt www.aboutcookies.org.

8. Veebisait kasutab küpsiseid, et koguda kasutaja IP-aadresse ja lehitsemise andmeid ning võimaldada veebisaidil jätta meelde külastaja valikuid. Küpsised võimaldavad vastutaval töötlejal jälgida veebisaidi andmevoogu ja kasutajate suhtlust veebisaidiga. Vastutav töötleja kasutab neid andmeid külastajate käitumise analüüsimiseks ja veebisaidi täiustamiseks.

9. Me kasutame ka turundusküpsiseid, et jälgida külastajate tegevust veebisaidil. Nende küpsiste eesmärk on kuvada reklaame, mis on konkreetsele kasutajale isikupärased ning seega väärtuslikumad avaldajatele ja kolmandatest pooltest reklaamijatele.

10. Külastaja võib küpsiseid vastavalt oma valikule hallata ja/või kustutada. Täpsemat teavet selle kohta leiate siit: www.aboutcookies.org. Külastaja võib oma arvutist kõik küpsised ära kustutada. Samuti saab enamikku veebibrausereid seadistada nii, et küpsiste salvestamine arvutisse on blokeeritud. Külastaja saab küpsistest loobuda brauseri menüüs või aadressil https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Vajalike seadete tegemiseks peab külastaja tutvuma oma brauseri kasutamise reeglitega. Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja käsitsi seadistusi muutma igal veebisaidi külastuskorral ning seejuures ei pruugi mõned teenused ja funktsioonid toimida.

11. Ligipääs statistilistele andmetele veebisaidi külastajate kohta on ainult vastutaval töötlejal.

12. Kui pole määratud teisiti, säilitatakse küpsised kogu selle tegevuse vältel, milleks need koguti, ning seejärel need kustutatakse.

13. Kui vastutava töötleja veebisaidil on foorum või kommenteerimise võimalus, salvestatakse veebisaidil IP-aadress ja külastaja sisestatud andmed. Neid andmeid sisaldavaid küpsiseid säilitatakse üks aasta, et ei peaks andmeid iga kord uuesti sisestama.

14. Vastutav töötleja kinnitab, et küpsiseid ja statistilisi andmeid kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse vastavalt Euroopa Liidu õigusaktide nõuetele, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta isikuandmete kaitse üldmäärusele (EL) 2016/679.

15. Vastutav töötleja jätab endale õiguse neid põhimõtteid millal tahes muuta. Veebisaidi külastaja on kohustatud ise kontrollima veebisaidi sisu, et tingimuste muudatustega tutvuda.

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo